فروش و خدمات چوب

فروش و خدمات چوب

عمده محصولات کنونی از قبیل:

تخته روسی (سایز 2.5 -5 – 6.3)

تخته چهار تراش روسی (10*10 – 10*20 – 15*15)

تخته زیرپایی (4متر و 6 متری)

چندلایی PlyWood

چندلایی ایرانی (9میلی متری)


خدمات

رنده و کندگی چوب ، فارسی بر ، برش الوار و تخته