پالت چوبی

پالت چوبی چیست؟

کالایی ساخته شده است از تخته های چوبی متصل به هم می باشد که برای بسته بندی جابجایی انواع کالاها استفاده میشود. امروزه به دلیل مجهز بودن کارخانه جات به لیفتراک بسته بندی کالاها و جهت حمل و نقل آسان بار در انبارها، وجود پالت چوبی ضرورت پیدا کرده است.


انواع پالت چوبی

ابعاد: 120*80 سانتی متر

وزن: 25 کیلو گرم

تحمل بار ثابت: 4 تن

تحمل بار متحرک: 2 تن

ابعاد: 120*80 سانتی متر

وزن: 10 کیلو گرم

تحمل بار ثابت: 1.5 تن

تحمل بار متحرک: 700 کیلو گرم

ابعاد: 120*100 سانتی متر

وزن: 15 کیلو گرم

تحمل بار ثابت: 2.5 تن

تحمل بار متحرک: 1.5 تن


ابعاد: 120*100 سانتی متر

وزن: 25 کیلو گرم

تحمل بار ثابت: 4 تن

تحمل بار متحرک: 2 تن

ابعاد: 110*110 سانتی متر

وزن: 10 کیلو گرم

تحمل بار ثابت: 2 تن

تحمل بار متحرک: 1 تن

ابعاد: 130*110 سانتی متر

وزن: 25 کیلو گرم

تحمل بار ثابت: 4 تن

تحمل بار متحرک: 2 تن


نمونه کار های پالت چوبی