فروش چوب

_تخته روسی (سایز 2.5*10*600 _ 2.5*15*600 سانتی متر)       _تخته چهار تراش روسی (5*10 _ 10*10 - 10*20 _ 15*15سانتی متر) _تخته زیرپایی (4*20*400 _ 6*20*400سانتی متری)                _چندلایی روسی(14 و 16 میلی متری)          _چندلایی ایرانی (9و 12 میلی متری)