خرید ضایعات چوبی

_پالت شکسته و سالم
_جعبه های چوبی شکسته و سالم
_ الوار های چوبی